Lis 15

Model absolwenta szkoły

 • osiąga zadowalające wyniki w nauce,
 • urnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 • widoczne zainteresowanie nauką, poszerzanie zainteresowań,
 • potrafi i korzysta z różnych źródeł informacji ( słowniki, zbiory biblioteczne …)
 • jest komunikatywny, tolerancyjny,
 • cechuje go wysoka kultura,
 • wykazuje się znajomością języków obcych,
 • wykazuje znajomość obsługi komputera,
 • cechuje go poczucie humoru,
 • jest uczciwy, sprawiedliwy, wrażliwy,
 • jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, środowiska,
 • patriota o wysokim stopniu poczucia przynależności narodowej,
 • czuje się pełnoprawnym obywatelem Europy,
 • przestrzega zasad moralnych,
 • zaangażowany w pracę,
 • odczuwa potrzebę obcowania ze sztuką ( szeroko pojmowaną),
 • dba o swoje zdrowie,
 • cechuje go poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności,
 • jest odpowiedzialny, samodzielny,
 • posiada zdolności organizacyjne,
 • występuje u niego zdrowy krytycyzm wobec siebie i otoczenia,
 • potrafi logicznie myśleć,
 • jest zdyscyplinowany,
 • jest asertywny, odporny na stres, posiada umiejętność negocjacji i opanowania agresji.