Zrozumieć Świat

7

30 czerwca 2014 roku zakończyliśmy Projekt „Zrozumieć świat” dla uczniów klas 4-6, który był realizowany w latach 2010 – 2014, współfinansowany ze środków EFS.

Udział uczniów w projekcie umożliwił rozwinięcie kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym.

Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych i bardzo ciekawych zajęciach (4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego. Brali liczny udział w konkursach i festiwalach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród.

SZKOŁA od 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REALIZOWAŁA PROJEKT  pn. ”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych.

W Projekcie brali udział uczniowie klas: V A, V B, VI A, VI B.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU było rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Uczniowie będą mieli dodatkowe, bardzo ciekawe zajęcia (4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, w czasie których nie będą wystawiane oceny. Dzieci będą też wyjeżdżać do innych miejscowości, gdyż będą brały udział w konkursach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród!

 

Szczegółowe cele projektu:

poprawienie wyników sprawdzianu szkoły biorącej udział w projekcie minimum średnio o jeden punkt w skali staninowej,
– wykształcenie u uczniów postawy badawczej, poprzez bardzo atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do wieku uczniów,
– doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
– doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji,(uczniowie będą mogli prezentować swoje osiągnięcia na

  ponadregionalnych festiwalach ),
– uatrakcyjnienie funkcji szkoły w środowisku,
– rozwijanie szkolnego ruchu naukowego,
– zainteresowanie środowiska projektami realizowanymi przez szkołę,
– atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
– uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( średnio dla szkoły na kwotę ponad 20.000 złotych),
– podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkolnych metodami aktywizującymi ,szczególnie metodą

 projektów.

 

Umiejętności zdobyte przez dzieci na zajęciach pozalekcyjnych z pewnością przyczyniły się do pogłębienia wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, a w konsekwencji mogą doprowadzić do uzyskania dobrego wyniku na sprawdzianie kompetencji w klasie VI.

 

http://www.cdn.edu.pl/